Thực hiện quy định tại điểm d khoản 1 điều 11 của Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Do lường Chất lượng (Tổng cục) đã có công văn số 697/TĐC-ĐL ngày 24/03/2022 yêu cầu các tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (tổ chức đăng ký) lập và gửi báo cáo hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 105/2016/NĐ-CP) trước ngày 31/3 hàng năm................

Download Công văn 2222/TĐC-ĐL

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Lên đầu trang
zalo